قوانین نمونه آنسیترال در زمینه تجارت الکترونیک

قوانین نمونه آنسیترال آنسیترال مخفف عبارت ( کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد ) The United Nation Commission On International Trade Law (UNCITRAL) نهاد قانونگذار سازمان ملل با رویکرد استاندارد سازی قوانین و قواعد حقوقی تجارت بین الملل می […]