Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

نقض دادنامه شنود غیر مجاز در دادگاه تجدید نظر

نقض دادنامه شنود غیر مجاز در دادگاه تجدید نظر شنودغیر مجاز مندرج در قانون جرایم رایانه ای شاید یکی از بحث بر انگیز ترین جرایمی است که در حوزه رایانه…

تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی، نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد

تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی - آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تفویض اختیار طرح دعوا تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی، نیازی…

مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری

مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری

مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری

نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول وکیل دعاوی ملکی آرش علیزاده نیری وکیل تهران

مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت داده های رایانه ای دادنامه

مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت داده های رایانه ای دادنامه

مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت داده های رایانه ای آرش علیزاده نیری وکیل جرایم رایانه ای وکیل جرایم سایبری وکیل جرایم اینترنتی ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵