Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی

ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی راهکار ها و چالش ها

ابطال سند رسمی راهکار ها و چالش ها

در دنیای پیچیده امروزی، اسناد رسمی نقشی حیاتی در معاملات و تعهدات ایفا می‌کنند. این اسناد، اساسا به عنوان گواهی و مدرکی معتبر، مورد اعتماد طرفین معامله و مراجع قانونی قرار می‌گیرند. با این وجود گاه به دلایل مختلف، ابطال این اسناد ضرورت پیدا می‌کند. در این مطلب کوتاه به بررسی چالش‌ها و راه حل‌های ابطال سند به صورت بسیار مختصر خواهیم پرداخت بدیهی است برای هر موضوعی می بایست راهکار خاص و ویژه آن بررسی و ایجاد شود.

دادنامه ابطال اجراییه بر اساس رای ۷۹۴ دیوان عالی کشور

دادنامه ابطال اجراییه رای 794

دادنامه ابطال اجراییه بر اساس رای ۷۹۴ دیوان عالی کشور شرح موضوع پرونده ابطال اجراییه رای وحدت رویه ۷۹۴ موکل مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از یکی از بانک ها به عنوان…

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۹۵۸ هيأت عمومي - وکیل دعاوی بانکی

رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد…

رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا

رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا

عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد شماره۵۶۵۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ موضوع : بند ۸ ماده…