Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی - آرش علیزاده نیری

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ‌…

راهن نیز مانند ضامن مسؤولیتی بیش از بدهکار اصلی ندارد

راهن نیز مانند ضامن مسؤولیتی بیش از بدهکار اصلی ندارد - آرش علیزاده نیری

راهن نیز مانند ضامن مسؤولیتی بیش از بدهکار اصلی ندارد و پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن ورشکسته نیز نمی‌شود   نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه شماره…

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته - رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته) عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه…

ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است

✅ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است

ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است رأی شماره ۷۸۵ -۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت از…

ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی

ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی

ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۵ شماره۹۷۰۲۶۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵   بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره…

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 34 قانون ثبت

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت ، نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ ۱۹/۹/۱۳۶۴ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب…

آیا قراردادهای بانکی که بدون رعایت نرخ سود بانک مرکزی تنظیم شود قابل ابطال است ؟

آیا قراردادهای بانکی که بدون رعایت نرخ سود بانک مرکزی تنظیم شود قابل ابطال است ؟

آیا قراردادهای بانکی که بدون رعایت نرخ سود بانک مرکزی تنظیم شود قابل ابطال است ؟