فارنزیک چیست

فارنزیک چیست ؟ فارنزیک در هر یک از شاخه های علمی به معنی بررسی اطلاعات و شواهد و حفظ اثار جرم جهت بررسی های قضایی گفته می شود، در حوزه علوم رایانه ای مشخصا به بازیابی اطلاعات و امکان کشف […]