مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای ، مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای، دادگاهی است که در حوزه آن، مطالب کذب و توهین‌آمیز در فضای مجازی بارگذاری شده و در واقع محل وقوع جرم محسوب می‌شود.
مرجع صدور: شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای - آرش علیزاده نیری
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای – آرش علیزاده نیری

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۱۰۴

خلاصه جریان پرونده

بر اثر شکایت آقای ن.ح. فرزند م.، و خانم پ. (م.) خ. فرزند ع.، دایر بر این‌که شخصی به نام ز.ص. فرزند ف. از طریق سامانه رایانه با قرار دادن تصویر هر دو نفر ما در فیس‌بوک اعمالی را بر خلاف حقیقت به ما نسبت داده و ما را قواد و بدکاره معرفی نموده و ضمن هتک حیثیت و نشر اکاذیب با قرار دادن عکس‌های مستهجن آبرو و حیثیت ما را مخدوش نموده است و عین این عکس‌ها در سامانه اینترنت و فیس‌بوک موجود می‌باشد و صحت موضوع را محرز می‌نماید،

لذا به استناد ماده ۹۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۰/ ۰۲/۱۳۹۲ تقاضای تعقیب قانونی موضوع و مشارالیه را داریم. تاریخ وقوع جرم ساعت ۱۲ شب مورخه ۱۶/ ۱۲/۱۳۹۲ می‌باشد. پرونده به بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. ارجاع و مورد پیگیری قرار گرفته است. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ در محل فرماندهی انتظامی م. مشروح شکایت از خانم م.خ. اخذ شده که بیان داشته که در زمانی که با هم دوست بودیم سوءاستفاده کرده و به من تجاوز کرده و باعث هتک حیثیت من و خانواده‌ام شده و بر این موضوع به بیماری‌های لاعلاج دچار شده‌ام و حالا که با وساطت ریش‌سفیدان عقد کردیم حاضر به پذیرش من نیست.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

بازپرسی در ۳۰/ ۰۱/۱۳۹۳ مجدداً از خانم م.خ. شغل خانه‌دار و ساکن م. بازجویی نموده است وی گفته است: من از س.ر. ساکن در شهرستان س. شکایت دارم که از طریق فیس‌بوک حرف‌های تهدیدآمیز و توهین‌آمیز و گذاشتن عکس من در فیس‌بوک و نوشتن حرف‌های رکیک و خیلی زشت من را تهدید می‌کند که از شوهرم طلاق بگیرم. بالاخره دادسرا در ۳۱/ ۰۱/۱۳۹۳ طی قرار شماره ۹۳۱۰۳۹۸۷۴۱۵۰۰۰۵۲ دایر بر عدم صلاحیت خویش را به صلاحیت و شایستگی شهرستان س. با بیان این‌که قرار دادن تصاویر شکات و انتشار آن‌ها در فضای مجازی خارج از حوزه قضایی از بازپرسی و داخل در حوزه قضایی شهرستان س. بوده،

فلذا با صرف‌نظر از وقوع یا عدم وقوع بزهی در این خصوص مستنداً به مواد ۵۲ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای س. صادر و اعلام و با موافقت معاون دادستان پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س. ارسال می‌دارند. پرونده به شعبه اول دادیاری آن شهرستان ارجاع و از مشتکی‌عنها خانم س.ر. بازجویی به عمل می‌آید. س) حساب کاربری … متعلق به شما است؟ جواب: بله.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

س) نحوه اتصال به اینترنت و سایت فیس‌بوک شما چگونه بوده و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ شما در کجا بودید؟ به صورت بی‌سیمی بوده است چون دانشجو می‌باشم در مکان خاصی اتصال به اینترنت و فیس‌بوک نداشته‌ام. س) آیا مطالب درج شده در پرونده فایل … را شما نوشته‌اید؟ اصلاً هیچ اطلاعی از چیزهایی که در فیس‌بوک به اسم من درج شده ندارم. س) ادعاهای مطرح شده در کامنت‌های وب سایت فیس‌بوک با این عنوان که ز. در ت. با من در ارتباط بوده است آیا صحت دارد یا خیر؟ اصلاً از این مطالب درج شده در جریان نبوده‌ام و در تاریخ ۸ اسفند بنده در س. بوده‌ام، من در یک مکان مشخص از اینترنت استفاده نکرده‌ام.

س) اظهارات خود را چگونه تأیید می‌نمایید؟ سواد دارم و امضاء می‌زنم. بالنهایه شعبه اول دادیاری دادسرای س. در تاریخ ۱۱/ ۰۲/۱۳۹۳ در خصوص شکایت خانم م.خ. فرزند ع. از خانم س.ر. دایر بر انتشار تصاویر در فضای مجازی و توهین و تهدید با توجه به تحقیقات انجام یافته توسط پلیس فتای س. و اظهارات س.ر. که بیان داشته: من دانشجو می‌باشم جا و مکان خاصی برای ارتباط من نبوده است و اتصال از طریق کامپیوتر و لپ‌تاپ نبوده است و بررسی لپ‌تاپ ر. توسط پلیس فتا هم مؤید همین مطلب می‌باشد،

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

لذا صرف‌نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم مستنداً به مواد ۵۲ و ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۷۵۷ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه‌ای) قرار عدم صلاحیت از این دادیاری به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب م. صادر و اعلام و با موافقت دادستان پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال که به این شعبه (۱۳) ارجاع گردیده است. عضو ممیز متذکر می‌شود در جرایم رایانه‌ای همانند جرم مزاحمت تلفنی آن محلی که تلفن شونده گوشی را بر می‌دارد و فحش و تهدید و ناروا می‌شنود، محل وقوع جرم است و به عبارت دیگر تا تلفن شونده گوشی را نگیرد جرمی تحقق پیدا نمی‌کند،

در جرایم رایانه‌ای هم موضوع چنین است، البته با یک تفاوت که چه بسا آن کسی که فحش و حرف‌های رکیک را نسبت به کسی در صفحه ویژه خود قرار داده است تا کسی به آن صفحه دسترسی پیدا نکند هتک حیثیتی و فحشی محقق نشده است و پس از دسترسی به آن سایت و دیدن فحش‌ها و تهدید‌ها هتک حیثیت تحقق پیدا می‌کند، و مفروض مسئله در پرونده مطروحه این است که گرچه خانم س.ر. در شهرستان س. این تهدیدات و اهانت‌ها را در صفحه ویژه خود گذارده است، لیکن با دسترسی به سایت شخصی وی ولو در شهرستان م. و دیدن و با شنیدن فحش‌ها جرم تحقق پیدا می‌کند و دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «وفق مقررات درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی را دارم.» قرار شماره ۹۳۱۰۳۹۸۷۴۱۵۰۰۰۵۲ مورخه ۱۵/ ۰۲/۱۳۹۳ حل اختلاف در تعیین صلاحیت مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رأی می‌دهد:

 

رای دیوان

در خصوص پرونده به شماره فوق و حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی‌مابین بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب م. و شعبه اول دادیاری دادسرای س. در نشر اکاذیب و تهدیدها به وسیله رایانه شخصی و سپس دسترسی اشخاص به صفحه ویژه که گرچه موضوع از جهتی مثل مزاحمت تلفنی است که مزاحمت شونده تا گوشی را بر ندارد مزاحمتی تحقق پیدا نمی‌کند و در پرونده مطروحه هم تا دسترسی به صفحه ویژه و سایت شخصی اهانت‌کننده و تهدیدکننده فراهم نشود تهدیدی و اهانتی تحقق پیدا نمی‌کند،

لیکن پس از دسترسی ولو معدود تهدید و توهین تحقق پیدا می‌کند و مفروض آن است که این عمل توهین‌آمیز در س. صورت گرفته و با گذاردن این الفاظ رکیک به ویژه اگر با عکس و تصویر شخص اهانت شونده باشد در صفحه شخصی متصل به سایت گوگل و یاهو و یا سایت‌های دیگر که موجب دسترسی افراد مشترک به این اهانت‌ها می‌شود آن محلی که این کار انجام شده محل وقوع جرم است دادسرا و دادگاه‌های محل صالح به رسیدگی به این جرم می‌باشند که س. می‌باشد با تأیید قرار صادره از دادسرای م. و نقض قرار صادره از دادسرای س. حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است .
رئیس شعبه سیزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
باغانانی ـ خالصی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *