تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی)

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) خواسته قابل قبول محسوب نمی­شود و قابلیت استماع ندارد و خواهان می­تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند .

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۶/۱۵
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۴

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) - وکیل دعاوی ملکی - سرقفلی - ثبتی
تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) – وکیل دعاوی ملکی – سرقفلی – ثبتی

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (س. الف. ح.) با وکالت (پ. ق.) و آقای (الف. الف. ه.) به طرفیت خواندگان ۱- (ع. ف. پ.) ۲ (غ. ف. پ.) ۳- (غ. ح. خ. ف.) ۴- (ف. ر.) ۵- (ر. ر.) به خواسته صدور حکم بر تأیید (تنفیذ – تثبیت) مالکیت منافع (سرقفلی) خواهان در یک باب مغازه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، دعوی مطروحه بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است.

در دادنامه شماره ۸۲/۲۰۳۲-۲۰۳۳ مورخه ۲۹/۸/۸۲ دادگاه محترم شعبۀ ۲۱۰، حکم بر بطلان سند رسمی مالکیت آقای (س. الف. ح.) را اصدار می نماید، سندی که به موجب آن شش دانگ یک باب خانه و یک باب دکّان به خریدار (س.الف. ح.) منتقل گردیده بوده است و دادگاه محترم موصوف با علم به ادعای خواهان مبنی بر خرید کل پلاک، اعم از مسکونی و تجاری، چنین رأیی را انشاء نموده و انتقال ملک را با کلیت آن باطل دانسته است.

همچنین در دعوی مطالبه ارزش ثمن معامله و غرامت حاصله نیز خواهان در متن دادخواست، به خرید کل ملک اعمّ از مسکونی و تجاری اشاره نموده و کارشناس بدوی و هیئت کارشناسی منتخب دادگاه ارزش روز مورد معامله را به صورت شش دانگ، اعم از عرصه و اعیان (بخش های مسکونی و تجاری) معیّن نموده اند و این مبلغ در حق خواهان واریز گردیده است.

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی)

دادگاه محترم صادرکننده رأی با لحاظ اینکه کل مورد معامله مستحق للغیر درآمده و باطل می اشد چنین تصمیمی را اتخاذ نموده است در حالی که خواهان در طرح دعوی خود مبنی بر مطالبه ثمن معامله می توانست مستحق للغیر درآمدن بخشی از ثمن را اعلام و ثمن آن قسمت را مطالبه نماید که چنین اقدامی از سوی وی صورت نگرفته و با این وصف و قطعیت احکام صادره از محاکم صالحه و بطلان معامله (کلیّت آن) به جهت مستحق للغیر درآمدن کل مبیع و اخذ ثمن مورد معامله آن هم قیمت مسکونی و تجاری توسط خواهان،

موجبی برای طرح دعوی تنفیذ و تثبیت مالکیت سرقفلی مغازه در بین نبوده و نمی تواند مؤثر در مقام باشد و مادامی که رأی دادگاه محترم شعبۀ ۲۱۰ دایر بر ابطال سند معامله خواهان با خواندگان ردیف های ۱ تا ۳ اصلاح یا تغییر نکرده، فرض بر بطلان کل معاملۀ منعقده بین خواهان و مشارٌالیهم بوده و استثناء بر آن جایز نخواهد بود، لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی آقای (س. الف. ح.) نسبت به دادنامه شماره ۴۷ مورخه ۲۹/۱/۹۱ صادره از شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تأیید و تنفیذ مالکیت سرقفلی یک باب مغازه صادر شده است وارد و موجّه می باشد؛ زیرا صرفنظر از جهات اعلام شده از سوی تجدید نظرخواه، اصولاً درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت دعوی محسوب نمی شود و دادگاه مرجع صدور گواهی نمی باشد بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه نماید که در این صورت دعوی محقق شده و قابلیت رسیدگی دارد مثل درخواست تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی یا تحول مغازه یا اعتراض نسبت به حکم خلع ید علیه او، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر می کند.

این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

پژوهشگاه قوه قضاییه

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی ثبتی – ملکی – سرقفلی و املاک تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *