مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی ، مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسموع نیست.

مستندات:

مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰

شماره دادنامه قطعی :

۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۰۷

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۴/۰۳/۳۱

 

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی - وکیل دعاوی بانکی - آرش علیزاده نیری
مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی – وکیل دعاوی بانکی – آرش علیزاده نیری

 

رأی دادگاه بدوی :

 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ک. به طرفیت خانم‌ها ۱- م. ۲- م. ۳- م. ۴- ه. ۵- م. ۶- ع. ۷- ر. همگی ک.ب. و خانم خ. و. با وکالت آقای ه. م. به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک … فرعی از … اصلی به میزان یک دانگ مشاع از کل شش دانگ با عنایت به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فیرزکوه و اینکه پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان منجر به صدور سند مالکیت به نام خواندگان گردیده و بعضاً به اشخاص واگذار نموده‌اند و عملاً عملیات ثبتی به پایان رسیده است و خواهان باید قبل از صدور سند مالکیت مبادرت به تقدیم دادخواست و اعتراض خود در فرجه قانونی می‌نمود نه بعد از عملیات اجرائی و صدور سند مالکیت.

علیهذا با توجه به مراتب فوق و در اجرای ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو موجود قابل استماع نیست قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه
سید محمد مؤمنی

 

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. با وکالت ع.الف. ص. به طرفیت ۱- م. ۲- م. ۳- ع. ۴- ر. ۵- م. ۶- خ. ۷- م. ۸- ه. همگی ک.ب. از دادنامه ۸۴۰ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فیروزکوه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک … فرعی از … اصلی شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی‌باشد.

لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.

رأی صادره قطعی است.

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رئیس و مستشار  سیدابراهیم حسینی – بهزاد ابراهیمی

پژوهشگاه قوه قضاییه

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *