نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی ، دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست.

 

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۴۶

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۰/۲۱

نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی - وکیل دعاوی بانکی
نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی – وکیل دعاوی بانکی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ب.ط. با وکالت آقای د.ق. به طرفیت ۱ـ ف.الف. ۲ـ م.ه. ۳ـ خ.س. ۴ـ ی.ه. ۵ـ ص.س. ۶ـ ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره ۱۲۸ مورخ ۴/۴/۸۸ دفترخانه . . . تهران و ابطال سند رهنی شماره ۸۵۴۸۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ دفترخانه . . . تهران الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۵/۲۹۵۷ و ۲۹۵۶ بخش ۶ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل در مورخه ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ به موجب مبایعه نامه ۲۵۵۶ تنظیمی در دفتر مشاور املاک الف. یک واحد آپارتمان به مساحت ۵۵ مترمربع با پارکینگ جزء پلاک ثبتی شماره ۲۹۵۶ و ۲۹۵۷ بخش ۶ تهران از خواندگان ردیف دوم الی چهارم با وکالت آقای ص.س. (خوانده ردیف پنجم) پیش خرید نموده است.

نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی

با اتمام عملیات ساختمانی در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ مورد معامله را تحویل گرفته و تصرف دارد و لکن در تاریخ ۴/۴/۱۳۸۸ طی سند شماره ۱۲۸ دفترخانه . . . تهران آپارتمان اینجانب به خانم ف.الف. انتقال یافته است و نامبرده نیز مبادرت به اخذ سند مالکیت تحت پلاک ثبتی ۵/۲۹۵۷/۲۹۵۶ نموده و طی سند شماره ۸۵۴۸۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۱ دفترخانه . . . تهران در رهن بانک الف. قرار داده است.

دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان ازجمله مبایعه نامه عادی تنظیمی بین خوانده ردیف پنجم و خواهان و تصویر مصدق دادنامه شماره ۲۱۷-۱/۳/۸۹ مندرج در کلاسه ۱۱۸۹ شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن خوانده ردیف پنجم به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت خواهان و غیره محکومیت کیفری حاصل نموده است و تصرفات چندین ساله خواهان در ملک مورد دعوی نیز حکایت از تأیید ادعای خواهان می نماید و اینکه انتقال رسمی ملک مورد معامله بنام خوانده ردیف اول و سپس ترهین آن در نزد بانک الف. از مصادیق معامله فاسد بوده که اثری در تملک ندارد و اینکه خوانده ردیف پنجم هم اقرار به انجام معامله صوری با آقای ع.الف. نموده است و خواندگان دیگر دفاع مؤثری به عمل نیاورده اند.

نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی

بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۶۲ و ۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ابطال سند انتقال رسمی شماره ۱۲۸ مورخ ۴/۴/۱۳۸۸ دفترخانه . . . تهران و ابطال سند رهنی شماره ۸۵۴۸۲ مورخ ۱۴/۵/۸۸ دفترخانه . . . تهران نسبت به پلاک ثبتی ۵/۲۹۵۷/۲۸۵۶ بخش ۶ تهران و همچنین محکومیت خواندگان ردیف دوم الی چهارم به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی فوق بنام خواهان و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۷۹/۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و پنجم و ششم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان و نسبت به سایر خواندگان غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمود زاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک الف. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱. ب.ط. ۲. ف.الف. ۳. م.ه. ۴. خ.س. ۵. ص.س. و ۶. ی.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۰۰۹ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان سند رهنی شماره ۸۵۴۸۲ مورخ ۱۴/۵/۸۸ تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظر خواندگان ردیف ۳ الی ۶ جزو خواندگان دعوای بدوی بوده اند.

لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت آنان برخلاف مقررات قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد لذا قرار ردّ دعوای تجدیدنظر را نسبت به آنان صادر می نماید لیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول وارد است زیرا دعوای ابطال سند رهنی متنازعٌ فیه می بایست به طرفیت تمامی متعاملین آن طرح گردد درحالی که در دعوای مطروحه اشخاص دیگری که جزء متعاملین سند مذکور بوده اند طرف دعوا قرار نگرفته اند.

بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی را نقض نموده و قرار ردّ دعوای نخستین به خواسته ابطال سند رهنی فوق الاشعار را صادر می نماید رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *