برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک ؛ برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک،مصداق بزه خیانت در امانت است.

 

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱۱/۰۶

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک - وکیل جرایم رایانه ای
برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک – وکیل جرایم رایانه ای

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م. ف. متولد ۱۳۴۷ با وکالت آقایان م. م. و م. م. رئیس پیشین بانک م. شعبه … و ۲- ض.الف. الف. متولد ۱۳۴۵ کارمند پیشین بانک م. شعبه …‌ دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول در خصوص اوراق متقاضیان دریافت وام ازدواج و نیز خیانت در امانت نسبت مبلغ پانصد و سی و چهار میلیون تومان پول‌های اختصاص یافته جهت دریافت وام ازدواج موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه ۱۳۹۲/۸/۷ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران و شکایت بازرسی و اداره حقوقی بانک م. با نمایندگی آقایان ج. ی.پ. و م. ح. و نیز شکایت زوج‌های جوانی که امضاء و مدارک ایشان جعل گردیده به نام‌های

۱- م. گ. ۱۳۷۰ ۲- م. ش. ۳- ع. ه. ۴- ر. پ. ۵- الف. الف. ۶- پ. ع.ب. ۷- پ. ک. ۸- م. د. ۹- ف. ث. متولد ۱۳۶۰ ، ۱۰- ر.الف. ع.ش.الف. ۱۱- ف. ح.ز. ۱۲- ز. ح.ز. س. ۱۳- ر. ج.ز. ۱۴- س. پ. و ب. پ. ۱۵- م. م. ر. ۱۶- س. س. و م. ب. ۱۷- پ. گ.ل. و ع. ص. ۱۸- ز. ع. ۱۹- ع. م. ۲۰- ف. پ. ۲۱- م. الف. ۲۲- س. ر. ۲۳ ج. م. ۲۴- ی. ق. و س. الف. ۲۵- ر. خ. ا. ۲۶- الف. ق. ۲۷- ح. ع.ن. ۲۸- ح. م.ک. و ر. گ.ف. زند ع. ۲۹- الف. م. ۳۰- م. ق. ۳۱- م. ع.پ. ۳۲ – م. آ. ۳۳- م. ف. ۳۴- م. م. ۳۵- م. ع. ۳۶- ر. ز. ۳۷- ز. ش. ۳۸- الف. الف. ۳۹- ر. ع. ۴۰- ح. ع. ۴۱- ف. پ. ۴۲- م. م. ۴۳- م. ک. ۴۴- الف. ق. ۴۵- ن. ف. ۴۶- ف. س.م. ۴۷- ف. ف. ۴۸- س. الف.ز. ۴۹- ف. و. ۵۰- ب. الف. ا. و ز. ح.ف. ۵۱- ز. ب. ۵۲- ز. الف.ز. ۵۳- ز. م. ۵۴- ز. الف. ۵۵- ی. ر. ۵۶- الف. ق. ۵۷- ح. د. ۵۸- س. س. ۵۹- ح. ع. ۶۰- ز. ع.ز. ۶۱- س. خ. ۶۲- د. ج. ۶۳- س. ه. ۶۴- س. ف. س. ۶۵- ع. ط. ۶۶- ر. م. ۶۷- س. ر. ۶۸- و. م. :

بدین توضیح که طبق گزارش مسئول حراست و بازرسی در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۹ شعبه … بانک ملت در خصوص برداشت از حساب مشتریان توسط آقای ض.الف. الف. به شماره استخدامی … پس از واریز تسهیلات قرض ال ح. ه ازدواج به حساب مشتریان از تاریخ ۱/۱۳۹۱ پس از تشکیل پرونده اعتباری و تصویب تسهیلات توسط کمیته اعتباری شعبه پرونده به آقای ض.الف. الف. ارجاع شده و نامبرده پس از واریز تسهیلات به حساب مشتریان در اکثر موارد پس از اخذ امضاء سند بدهکار برداشت از صاحبان حساب و در بعضی موارد با امضاء نمودن اسناد توسط خود که متهم به ۲۷ مورد اقرار داشته نسبت به برداشت تسهیلات واریزی با همکاری رئیس شعبه متهم ردیف اول اقدام می‌نمودند و به این طریق از حساب‌های مشتریان برداشت غیرقانونی انجام داده و مورد سوء‌استفاده شخص قرار می‌دادند.

و زمانیکه مشتریان پیگیر دریافت وام ازدواجشان بودند با بهانه‌های واهی اعم از پرخاشگری و یا نبود اعتبار و یا نرسیدن نوبتشان از پرداخت وام‌های مصوب خودداری به عمل آورده که تعداد این پرونده‌ها در حدود ۲۰۹ فقره بوده که ۳۱ فقره از آن‌ها پرداخت گردیده و الباقی پرداخت نشده بود و طبق اظهارات مسئوولین بانک م. مبلغ ۵۳۴ میلیون توسط هر دو متهم برداشت گردیده هر چند رئیس وقت بانک م. آقای م. ف. اظهار بی‌اطلاعی نموده و اظهار داشته … ‌این گزارش علیه متهم ردیف دوم تهیه نموده است.

از این رو دادگاه با عنایت در گزارش تنظیمی بازرسی بانک م. و اقاریر صریح متهم ردیف دوم آقای ض.الف. الف. مبنی بر اینکه با هماهنگی رئیس بانک پول‌ها را به صورت نقد از شعبه خارج می‌نمودند و اختلاف متهمان از زمانی آغاز می‌شود که قرار بوده آقای م. ف. در قبال سهم آقای ض.الف. الف. م. را به نام وی نماید که از این کار خودداری نموده و آقای ض.الف. آ. نیز از آمدن به سرکار خودداری می‌نماید و اظهار می‌نماید باید تکلیف این پول‌ها مشخص شود تا من سرکار بیایم از این رو دادگاه کلیه اتهام‌های وارده به متهم ردیف دوم آقای ض.الف. الف. و نیز بزه خیانت در امانت را نسبت به متهم ردیف اول آقای م. ف. محرز و مسلم تشخیص و نظر به اینکه بزه‌های موصوف از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ تا زمان تنظم گزارش ۱۳۹۲/۵/۲۹ ادامه داشت که این بزه‌ها بارها و بارها تکرار گردیده که حدودا ۶۸ زوج جوان نیز شکایت نموده‌اند.

از این رو به استناد مواد ۵۳۶ و ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت مواد ۱۹-۲۳-۲۷-۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و نظر به اینکه جرائم ارتکابی توسط متهمان پرونده بیش از سه جرم بوده از این رو هریک از متهمان را از جهت بزه خیانت در امانت به تحمل چهار سال و شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت سابق برای هر یک از پرونده‌هایی که نسبت به آن‌ها اقدام به خیانت نموده‌اند که ۱۷۸ فقره برداشت بوده که جمعا آن‌ها به میزان پانصد و سی و چهار میلیون تومان می‌باشد و نیز آقای ض.الف. الف. را از جهت بزه جعل و استفاده از سند مجعول که طبق اقاریرش ۲۷ مورد می‌باشد.

به تحمل هر یک سه سال حبس محکوم و اعلام می‌نماید و متهمان مذکور را در راستای اجرای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم و اعلام می‌نماید در خصوص دیگر اتهام آقای م. ف. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول نظر به اینکه متهم منکر بزه‌های موصوف بوده و آقای ض.الف. الف. اقرار داشته که اسناد را خودش جعل نموده

لذا در این خصوص به استناد بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را صادر و اعلام می‌نماید در راستای اجرای ماده ۲۱۵ و ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم بر معدوم نمودن اسناد سجلی صادر و اعلام می‌نماید در مرحله اجرای حکم در مورد متهمان فقط یک مجازات حبس چهار سال و شش ماه که اشد می‌باشد قابل اجراست رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
جعفری – رئیس شعبه ۱۱۵۸دادگاه عمومی و جزائی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- م. ف. با وکالت آقای م. م. ۲- ض.الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۱۰۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ صادره از شعبه ۱۱۵۸ کیفری دو تهران که به موجب آن حسب شکایت بازرس و اداره حقوقی بانک م. و همچنین تعدادی از شکات در موضوع جعل امضاء آنان به عنوان متقاضیان وام ازدواج ، آقای م. ف. به عنوان رئیس شعبه وقت بانک م. شعبه … از جهت بزه خیانت در امانت در هر مورد شکایت به چهار سال و شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و آقای ض.الف. الف. از جهت بزه جعل و استفاده از اسناد مجعول (بیست و هفت مورد) هر یک به سه سال حبس محکوم و همچنین هر دو متهم در راستای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکومیت یافته‌اند

دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع دفاعیات طرفین و اخذ اظهارات بازرس بانک مربوطه به شرح صورت‌جلسات محاکماتی تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. را وارد تشخیص داده چه آنکه صرف‌نظر از مندرجات و گزارشات بازرسی که از تخلفات بانکی و مدیریتی وی حکایت دارد دلائل اثباتی متقنی در تحویل وجوه برداشت شده از حساب و تسهیلات متقاضیان از ناحیه اقای ف. و یا برداشت فیزیکی وی از حساب‌ها حسب دلائل فنی در سیستم بانکی احراز نگردیده است به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در بخش محکومیت‌های نامبرده و به استظهار اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید.

دادگاه همچنین در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ض.الف. الف. در محکومیت به استفاده از اسناد مجعول تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با تلقی بزه مذکور به عنوان مقدمه بزه خیانت در امانت به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی ضمن نقض دادنامه در این بخش از محکومیت حکم به برائت وی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به سایر موارد محکومیت با توجه به استدلالات مندرج در دادنامه بدوی از جمله گزارش بازرسی و اقاریر نامبرده و اظهارات شکات، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته مستفاد از بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور دادنامه معترض‌عنه را که از محل قانونی اصدار یافته و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید اقامه نگردیده است تایید و استوار می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

مستشار و مستشار شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدجمال الدین یاسینی – حمیدرضا طایفی

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *