استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل ، استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (ترمینیشن)، مصداق بزه رایانه ای است.
مستندات : ماده ۲۴ قانون جرایم رایانه ای

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۸/۱۹

 

استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل - وکیل متخصص ترمینیشن
استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل – وکیل متخصص ترمینیشن

رأی دادگاه بدوی استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل

در خصوص اتهام الف.ن. فرزند ع. دایر بر استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (ترمینیشن) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شرکت ارتباطات زیرساخت کشور و کشف تجهیزات مختص امر ترمینیشن از مکان مربوط به متهم و اقرار متهم و پاسخ استعلام آزمایشگاه دیجیتال ناجا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم و با استناد به ماده ۷۵۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل

در خصوص تقاضای آقای الف.ن. فرزند ع. محکوم علیه دادنامه قطعی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۲۸ مورخ ۲۰/۸/۹۱ صادره از این دادگاه (شعبه سی و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران) مبنی بر اعمال تخفیف در مجازاتش، با استناد به اعلام رضایت شاکی و با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بزه عنوان شده از جمله جرایم غیرقابل گذشت بوده و دادنامه صادره از دادگاه نخستین در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ در اجرای دادنامه فوق الذکر قطعیت یافته و محکوم علیه پس از قطعیت حکم رضایت منجز خود را به شرح رضایت نامه ابرازی مورخ ۵/۶/۹۲ اعلام نموده است؛

بنابه مراتب مرقوم موجبات اعمال کیفیات مخففه فراهم بوده و دادگاه مستنداً به ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اول اردیهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی مقرر در حکم را به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال تقلیل و تخفیف می دهد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دادگرنیا ـ صادقی

تصمیم دادگاه

برابر دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۲۸ مورخ ۲۰/۸/۹۱ صادره از این دادگاه آقای الف.ن. فرزند ع. به اتهام استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده، سپس نامبرده در تاریخ ۱۶/۷/۹۲ و ۵/۸/۹۲ یک سوم جزای نقدی را پرداخت نموده، محکوم علیه تقاضای صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات نموده و دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تقاضای محکوم علیه موافقت نموده.

بر این اساس دادگاه به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بندهای ب و ت ماده ۴۰ قانون مذکور قرار تعلیق اجرای باقیمانده کیفر تعیین شده را به مدت سه سال صادر می نماید. چنانچه در این مدت مرتکب جرایم مذکور در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی نگردد محکومیت تعلیقی بلااثر می گردد، در غیر این صورت مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور اقدام می گردد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی

تصمیم دادگاه در خصوص استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. فرزند ع. با وکالت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۱۹۰۸۰۰۶۴۹ مورخ ۲۸/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی (ترمینیشن) است،

با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص کشف تجهیزات مختص ترمینیشن در محل متعلق به متهم اقرار و اذعان تجدیدنظرخواه به نصب تجهیزات مرقوم در منزلش به شرح مندرجات صفحه بیست و هفتم و بیست و نهم پرونده، پاسخ استعلام از آزمایشگاه دیجیتال ناجا نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست،

لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ آروین

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *