دستورالعمل‌ پیشگیری از ترمینیشن

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

دستورالعمل‌ پیشگیری از ترمینیشن به تاریخ اجرا، از تاریخ تصویب ۴/۱۲/۸۷

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز پنجم خرداد ماه در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های مخابراتی دولتی و خصوصی کشور که به امضای حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات رسیده است، «دستور‌العمل پیشگیری از حمل ترافیک غیرمجاز بین‌الملل به داخل کشور از مبادی زیرساخت و نحوه برخورد با متخلفین» مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را ابلاغ کرد. در این گزارش به ارائه برخی از مقررات تدوین شده در این بخش پرداخته می‌شود.

مقررات تدوین شده

در ماده یک این مقررات تعریف اصلاحات و عباراتی که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته شده است به تشریح عنوان شده است که برخی از این تعریفات به شرح ذیل است:‌

ارائه‌کننده خدمات:

شرکت یا موسسه مجاز به ایجاد شبکه‌های مخابراتی و ارائه خدمات مرتبط با استفاده از خطوط تلفنی ثابت یا سیار.

متقاضی:

شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس مقررات مربوط، تقاضای اشتراک خطوط تلفن (ثابت و سیار) را از ارائه‌کننده خدمات دارد.

مشترک یا صاحب امتیاز:

شخص حقیقی یا حقوقی که امتیاز استفاده از خطوط تلفنی ثابت یا سیار با رعایت مقررات مربوط به وی اختصاص یافته و مسوولیت استفاده از آن به عهده وی است.

استفاده غیرمجاز:

هدایت ترافیک تلفنی وارده بین‌الملل یا بین استانی از طریق شبکه اینترنت و انتقال آن از طریق شبکه‌های مخابراتی کشور با استفاده از خطوط تلفنی یا سامانه‌های دسترسی انتقال یا سایر امکانات ارتباطی.

جریمه:

مبلغ ناشی از عدم انجام تعهدات مندرج در این دستورالعمل تعیین و پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قابل وصول است.

خسارت:

مبلغ ناشی از ضرر و زیان وارده به شرکت ارتباطات زیرساخت که پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قابل وصول است.

فهرست خاکستری:

فهرستی از شماره تلفن‌های با تغییرات کارکرد غیر متعارف که مظنون به استفاده غیر مجاز می‌باشند و باید توسط مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرند.

دستورالعمل‌ پیشگیری از ترمینیشن
دستورالعمل‌ پیشگیری از ترمینیشن

ماده ۲مسوولیت مشترکین

۲ ۱- – مسوولیت استفاده از خدمات خط تلفن ثابت و سیار به عهده صاحب امتیاز آن بوده و کلیه عواقب استفاده غیرمجاز از آن به عهده وی است.

۲ ۲- – صاحب امتیاز موظف است هرگونه سوءاستفاده از خطوط تلفن واگذار شده به وی را در اسرع وقت به ارائه‌کننده خدمات اطلاع دهد. در غیر این صورت عواقب ناشی از استفاده غیرمجاز از خطوط واگذار شده، به عهده وی خواهد بود.

۲ – ۳ – اظهار هویت جعلی و یا هر گونه اقدامی که ارائه‌کنندگان خدمات را نسبت به هویت واقعی صاحب امتیاز گمراه کند، جرم است و موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

۲ – ۴ – مشترک موظف است هرگونه نقل و انتقال امتیاز خط تلفن را بر اساس مقررات مربوط بلافاصله به اطلاع ارائه کننده خدمات برساند و در صورت قصور، مسوولیت استفاده غیرمجاز از خطوط مذکور به عهده وی خواهد بود.

۲ – ۵ – در صورتی که خطوط تلفن جهت استفاده به صورت اجاره‌ای به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود باید قرارداد طبق ضوابط قانونی کشور بین طرفین تنظیم شود. در غیر این صورت مسوولیت استفاده غیرمجاز از خطوط تلفن به عهده صاحب امتیاز خواهد بود.

۲ – ۶ – صاحب امتیاز خط تلفن همراه موظف است در صورت سرقت سیم‌کارت، مراتب را در اسرع وقت به ارائه‌کننده خدمات اطلاع داده و تشریفات قانونی مربوط را انجام دهد. در غیر این‌صورت عواقب ناشی از استفاده غیرمجاز از خطوط مذکور به عهده صاحب امتیاز این خطوط است.

۲ – ۷ – در صورت استفاده غیرمجاز از خطوط تلفن یا قصور در انجام مسوولیت‌های مشخص شده در این دستورالعمل، مشترک متخلف مکلف به پرداخت خسارت براساس بند ۴-۱ خواهد بود.

ماده ۳ مسوولیت ارائه‌کنندگان خدمات

۳ ۱- – مسوولیت در خصوص مشترکین

ارائه‌کنندگان خدمات موظفند در خصوص متقاضیان و مشترکین اقدامات زیر را انجام دهند:

۳ ۱- ۱- – اطلاع‌رسانی به متقاضیان در خصوص عدم استفاده غیرمجاز از خطوط تلفن و مقررات مربوط در این زمینه بر اساس مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات کشور.

۳ ۱- ۲- – اخذ تعهدات لازم بر اساس مفاد این دستورالعمل به خصوص روش محاسبه «خسارت» طبق بند ۴-۱ و سایر مسوولیت‌های مشخص شده برای مشترکین در مرحله ثبت نام متقاضیان، قبل از واگذاری امتیاز خط تلفن.

۳ ۲- – مسوولیت در خصوص ارائه خدمات

۳ ۲- ۱- – ارائه‌کننده خدمات موظف است که میزان تغییرات کارکرد دوره‌ای (ماهیانه، دوماهه و یا ۴۵ روزه) خطوط مشترکین را به تفکیک شهری، بین شهری و بین‌الملل به طور منظم کنترل کرده و بر اساس نظر سازمان نسبت به ایجاد فهرست خاکستری مشترکین اقدام و این فهرست را جهت بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.

۳ -۲- ۲ – در صورت شناسایی مشترک متخلف و اعلام آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت یا سازمان، ارائه‌کننده خدمات موظف است مطابق بند ۴-۲-۱ اقدام و در هر مرحله گزارش اقدامات انجام شده را به سازمان ارسال کند.

۳ -۲- ۳ – در صورتی که ارائه‌کننده خدمات در اقدامات مربوط به جلوگیری از تخلف مشترکین بر اساس مفاد این دستورالعمل کوتاهی کند، با اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت:

الف) بار اول سازمان نسبت به ارسال اخطار کتبی اقدام و ارائه کننده خدمات مکلف است خسارت وارده را به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت کند.

ب) بار دوم سازمان نسبت به ارسال اخطار کتبی اقدام و ارائه کننده خدمات مکلف است ضمن پرداخت برابر خسارت وارده به شرکت ارتباطات زیرساخت، به همان میزان نیز نسبت به پرداخت جریمه به سازمان اقدام کند.

پ) بار سوم سازمان می‌تواند نسبت به تعلیق یا لغو پروانه فعالیت ارائه‌کننده خدمات اقدام کند. در این حالت ارائه‌کننده خدمات مکلف است ضمن پرداخت برابر خسارت وارده به شرکت ارتباطات زیرساخت، به میزان دو برابر همان میزان نسبت به پرداخت جریمه نیز به سازمان اقدام کند.

۳ ۲- ۴- – ارائه‌کننده خدمات باید کلیه سوابق مربوط به مشترکین متخلف را نگهداری و در صورت نیاز در اختیار سازمان و مراجع قانونی ذی‌ربط قرار دهد.

۳ – ۲ – -۵ ارائه‌کننده خدمات موظف است تمهیدات لازم جهت اعمال نظارت بدون قید و شرط و مستمر از فعالیت‌های خود در خصوص مفاد این دستورالعمل را در اختیار سازمان قرار دهد.

۳ ۲- ۶- – ارائه‌کننده خدمات موظف است تدابیر لازم در خصوص کنترل فعال‌سازی خدمت CLIR را اتخاذ کند و ضمن کنترل دوره‌ای، همواره آخرین فهرست دارندگان این خدمت را جهت استفاده مراجع ذی‌صلاح نگهداری کند.

۳ – ۲-۷ – ارائه‌کننده خدمات باید مشترکین پرکار دارای خدمت CLIR را در لیست خاکستری قرار داده و به درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت جهت بررسی به مراجع ذی‌صلاح اعلام کند.

۳ – ۲ -۸- واگذاری خدمات تلفن بدون داشتن خدمت CLIP ممنوع است.

تبصره: درصورت عدم وجود امکانات فنی در مراکز قدیمی واگذاری بدون قابلیت مذکور با تایید سازمان بلامانع است.

۳ -۲- ۹ – ارتباط مراکز (Private (Access Branch Echange PABX با شبکه ارائه‌کننده خدمات باید با استفاده از خطوط PRI یا E۱ با قابلیت سیگنالینگ شماره ۷ همراه با فعال‌سازی خدمت CLIP انجام شود.

تبصره: در صورت عدم وجود امکانات فنی در مراکز قدیمی واگذاری بدون قابلیت مذکور با اخذ تعهد مدت‌دار با تایید سازمان بلامانع است. در اینگونه موارد استفاده‌کننده از این ارتباط (دولتی یا غیردولتی) موظف است تمهیدات لازم برای نظارت و جلوگیری از استفاده غیرمجاز را به عمل آورد.

۳ -۲- ۱۰ – ارائه‌کننده خدمات باید گزارش کلیه اقدامات انجام شده در خصوص مفاد این دستورالعمل را به صورت دوره‌ای بر اساس نظر سازمان به مراجع ذی‌صلاح ارسال و سوابق مربوط را نگهداری کند.

۳ -۲- ۱۱ – ارائه‌کنندگان خدمات موظف هستند اطلاعات درآمدی حاصل از کارکرد خطوط مشترکین و خطوط ارتباطی (اتصال متقابل با سایر شبکه‌ها) را با دسته‌بندی شهری، بین‌شهری و بین‌الملل ثبت و حداقل برای مدت ۶ ماه نگهداری و در صورت درخواست در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهند.

ماده ۴ «مبلغ جریمه» و نحوه برخورد با متخلفین

۴ -۱- مبلغ خسارت:

الف) مبلغ خسارت زیان مالی وارده ناشی از استفاده غیرمجاز از امکانات مخابراتی است که در ارتباطات بین‌الملل برابر است با دقایق استفاده غیرمجاز (کارکرد ارتباطات وارده) ضربدر دو برابر معدل نرخ ارز محاسباتی ارتباطات بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با سایر کشورها و در ارتباطات بین شهری برابر است با دقایق استفاده غیرمجاز (کارکرد ارتباطات وارده) ضربدر دو برابر متوسط نرخ ارتباطات بین شهری در کشور.

ب) بر اساس گزارش ارائه شده توسط ارائه کننده خدمات یا کشف شرکت ارتباطات زیر ساخت بر اساس روش بند بالا، خسارت وارده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت محاسبه و به عنوان مبلغ خسارت تعیین می‌شود. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص محاسبه مبلغ خسارت به سازمان ارسال خواهد شد.

ج) به منظور پیشگیری از استفاده غیرمجاز و استمرار آن و بر اساس مفاد این دستورالعمل، متخلفین علاوه بر پرداخت خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت، مکلف به پرداخت جریمه بر اساس مبالغ مندرج در جدول پیوست یک این دستورالعمل به سازمان خواهند بود.

منبع دنیای اقتصاد

منبع سایت تنظیم مقررات

نمونه دادنامه استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین الملل

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *