تایید فسخ و داوری به دلیل پایان مدت داوری نمونه دادنامه

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

تایید فسخ و داوری نمونه دادنامه : در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۵۵

تایید فسخ و داوری به دلیل پایان مدت داوری نمونه دادنامه
تایید فسخ و داوری به دلیل پایان مدت داوری نمونه دادنامه

رای بدوی تایید فسخ و داوری

در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۰ و مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده ۱۶ قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۵/۸/۹۲ شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ ۲۰/۹/۹۰ به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره ۶۵۵ مورخ ۱۲/۹/۹۱ که با دادنامه شماره ۱۵۸۴ مورخ ۹/۱۱/۹۱ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص اصل قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و شرط داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *