مطالبه همزمان چک در دادگاه و اجرای ثبت : دادنامه

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

مطالبه همزمان چک در دادگاه و اجرای ثبت : دادنامه

در صورت مطالبه همزمان چک در اجرای ثبت و دادگاه، قرار عدم استماع دعوا نسبت به دعوای طرح شده در دادگاه صادر خواهد شد.

 

رأی دادگاه بدوی در خصوص مطالبه همزمان چک در دادگاه و اجرای ثبت

در مورد دعوی آقای م.ج. با وکالت آقای الف.ق. و الف.ر. به طرفیت آقای ح.پ. مطالبه وجه یک فقره چک ۹۱۸۰۰۰ به مبلغ پانصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وکیل خواهان با ارائه گواهی شماره ۹۲۰۰۹۵۸۱ مورخ ۱۱/۸/۹۲ اداره چهارم اجرای اسناد رسمی اعلام نمودند که در اجرای اسناد رسمی واحد اجرائیات در مورد همین چک اقدام به طرح دعوی و صدور اجرائیه نمودند و نظر به اینکه طرح دعوی همزمان از دو مرجع قانونی و مطالبه وجه یک چک در دو مرجع صحیح نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در موقعیت کنونی موافق قانون ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید قرار دادگاه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی

مطالبه همزمان چک در دادگاه و اجرای ثبت : دادنامه
مطالبه همزمان چک در دادگاه و اجرای ثبت : دادنامه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. با وکالت آقایان الف.ق. و الف.ر. به طرفیت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۴۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ صادره از شعبه محترم ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۶۸۸ که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه دادنامه معترضٌ عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال و ایراد می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترضٌ عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار ـ فلکی

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *