جعل داده‌های رایانه‌ای و استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول، مشمول قواعد تعدد معنوی است نه تعدد مادی

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

جعل داده‌های رایانه‌ای و استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول ، مشمول قواعد تعدد معنوی است نه تعدد مادی

رای بدوی

جعل داده‌های رایانه‌ای و استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول

خصوص اتهام آقای الف. فرزند م. متولد ۱۳۴۸ دایر بر توهین و تهدید و افترا و جعل داده‌های قابل استناد رایانه‌ای و استفاده از داده‌های مجعول در ارائه به سازمان اطلاعات سپاه و استفاده غیرقانونی و غیرمجاز از عناوین علمی (دکترای بازرگانی و دندانپزشک) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات و گزارش‌های جامع مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری و تحقیقات جامع دادسرا و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و اینکه متهم و وکیل مدافع دفاع مناسبی در پاسخ به برخی اتهامات ارائه ننموده‌اند،

بنابراین بزهکاری متهم مذکور در نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد ۶۰۸، ۶۶۹ ، ۶۹۷ ، ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ در خصوص بزه توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بابت تهدید به تحمل ۶ ماه حبس و بابت افترا به تحمل یک سال حبس و بابت جعل داده‌های قابل استناد رایانه‌ای و استفاده از داده‌های مجعول هر کدام به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به لحاظ عدم احراز سوءنیت و حاکمیت اصل برائت مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد.

در خصوص شکایت آقای ع.ج. علیه متهم مذکور به لحاظ اعلام رضایت و گذشت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع با استناد به بند دوم از ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

 

رای دادگاه تجدید نظر

جعل داده‌های رایانه‌ای و استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول

جعل داده‌های رایانه‌ای و استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول وکیل جرایم رایانه ای
جعل داده‌های رایانه‌ای و استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول وکیل جرایم رایانه ای

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۳۳ دادگاه عمومی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ توهین و تهدید و افتراء و جعل داده‌های قابل استناد رایانه‌ای و استفاده از داده‌های مجعول در ارائه به سازمان اطلاعات سپاه محکوم به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس به شرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده است.

با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و مداقه در مجموع بررسی‌های معمول گردیده، نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با حذف یک فقره یک سال حبس از دو فقره یک سال حبس مربوط به جعل داده‌های رایانه‌ای و استفاده از داده‌های مجعول به جهت اینکه مجموعاً یک فعل بیشتر نبوده و با لحاظ بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با تبدیل شش‌ماه حبس،

مربوط به تهدید به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و تقلیل مجازات حبس مربوط به افتراء از یک سال به تحمل پنج ماه حبس تأیید می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شهرابی فراهانی ـ نوری نجفی

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *