ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص ، در دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره و الزام به ثبت سهام، اجابت خواسته مستلزم ثبت نقل و انتقال ادعایی توسط شرکت است بنابراین افزون بر اعضای هیأت مدیره و متعاملین و اداره ثبت شرکت ها، خود شرکت نیز باید خوانده دعوا قرار گیرد وگرنه دعوا قابل استماع نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۲

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

 

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص

ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل متخصص شرکت ها
ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل متخصص شرکت ها

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ژ.الف. با وکالت آقای ن.الف. به طرفیت خواندگان ۱ـ الف.الف. ۲ـ و.ه. ۳ـ الف.الف. ۴ـ ل.الف. ۵ـ و.الف. ۶ـ اداره ثبت شرکت های تهران، به خواسته ابطال بند یک صورت جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۷۹ هیأت مدیره شرکت تولیدی ف. به شماره … ناظر بر واگذاری ده سهم از سهام شرکت از ناحیه خوانده ردیف یک به مورث خواندگان چهارم و پنجم و الزام به ثبت انتقال ده سهم مذکور در دفتر ثبت سهام شرکت به نام موکل، مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. نظر به ایراد وکیل خوانده ردیف چهارم و پنجم (ل.و و الف.الف.) و نوعیت شرکت، نظر به اینکه اجابت خواسته خواهان در فرض صحت آن، مستلزم ثبت نقل و انتقال ادعایی توسط شرکت تولیدی ف.(سهامی خاص) می باشد، لکن وکیل خواهان شرکت مذکور را طرف دعوی قرار نداده است، دعوی به نظر دادگاه به نحو صحیح طرح نگردیده و به کیفیت مرقوم قابلیت استماع ندارد. دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ژ.ه. با وکالت آقای دکتر ن.الف. به طرفیت آقایان الف.الف. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۹۰۴ مورخ ۲۷/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان مبنی بر ابطال بند یک صورت جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۷۹ هیأت مدیره شرکت تولیدی ف. که به لحاظ طرف دعوی قرار ندادن شرکت مزبور، صادر گردیده، انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م ندارد. دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده. تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر نقض یا بی اعتباری دادنامه ابراز نداشته، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م دادنامه موصوف را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حضرتی ـ کیازاد

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *