تاثیر امضا صورتجلسات شرکت بر سهامدار بودن

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

تاثیر امضا صورتجلسات شرکت بر سهامدار بودن ؛ اگر اوراق صورت جلسات شرکت به امضا مدعی سهامداری رسیده باشد؛ امکان سهام دار بودن وجود دارد؛ حتی اگر دراستعلام از اداره ثبت شرکت ها و اداره تعاون نامی از وی نباشد.

 

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۹۵۰۰۰۴۰

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

 

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوای آقای س. ح. فرزند س. به طرفیت ۱.آقای ع. پ.س. فرزند ن. ۲.شرکت طب ماساژ اسپیتمان با وکالت آقایان حسین ث. و ک. الف. به خواسته بهای روز وتجاری معادل چهل درصد سهام شرکت تعاونی خدمات طب ماساژ اسپیتمان با برندirest .

با امعان نظر در محتوای پرونده با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر سهام دار بودن در شرکت ارائه نکرده است واستعلامات انجام شده از ثبت شرکتها واداره تعاون نیز چنین چیزی را به اثبات نمی رساند .

بنابراین مطالبه ارزش سهام فاقد مبناست وچنانچه براساس قرارداد مشارکت حقوقی برای خود متصور است می تواند دعوای علیحده ایی مطرح کند .

بنابراین دادگاه دعوای خواهان را واردنمی داند وبه استناد مواد ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند .

این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته

 

تاثیر امضا صورتجلسات شرکت بر سهامدار بودن
تاثیر امضا صورتجلسات شرکت بر سهامدار بودن

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

ابتدائاٌ درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت شرکت تعاونی طب و ماساژ اسپیتمان و اقای ع. پاک با وکالت اقای ک. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۲-۹۴/۲/۲۹ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب ان در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای روز و تجاری معادل ۴۰% سهام شرکت تعاونی خدمات طب ماساژ اسپیتمان با برند IRest حکم بر بی حقی صادر گردیده با عنایت به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر این اساس استوار است که دلیلی بر سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده ارائه نگردیده … که با عنایت به صورتجلسه ۸۵/۸/۲ مجمع عمومی عادی که بطور فوق العاده تشکیل گردیده تجدیدنظرخواه در زمره سهامداران و حاضرین در جلسه قلمداد گردیده .

علاوه بر آن صورتجلسه ۸۶/۷/۴ که بموجب دادنامه ۱۱۴۰-۹۱/۱۲/۲۸ شعبه محترم ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بعنوان سفید امضاء تلقی که تجدیدنظرخواه مدعی گردیده آن را فقط امضاء کرده و متن آن توسط مسئولین شرکت تنظیم گردیده حکایت از ان دارد که حداقل سابق بر صورتجلسه مذکور ، تجدیدنظرخواه سهامدار شرکت بوده است.

همچنین آگهی تبدیل شرکت خدمات طب ماساژ اسپیتمان با مسئولیت محدود به شرکت تعاونی خدمات طب ماساژ اسپیتمان (بشماره ۱۲/۹۸۵۶-۸۰/۸/۱۳ ) دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه بعنوان بازرس اصلی معرفی که علی القاعده بازرس از بین سهامداران انتخاب میگردد بنابراین سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده محرز است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا و بدون ورود در ماهیت امر و در مقام حکم انشاء گردیده مخدوش است.

تاثیر امضا صورتجلسات شرکت بر سهامدار بودن

این دادگاه مستنداٌ به مواد ۲۹۹، ۳۵۳ ، ۳۵۸ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوی و نقض ان بلحاظ ضرورت انجام کارشناسی در خصوص میزان سهام و ارزش روز ان مراتب را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد ،

در ثانی تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت ۱- آقای ع. پ.س. ۲- خانم مریم پ.س. ۳-خانم اکرم .. جملگی با وکالت آقای ک. الف. ۴- ر. الف. ۵-احسان ….۶-الهه ….۷- آزاده …(اعضاء هیئت مدیره و مدیران تصفیه شرکت تعاونی و خدمات طب ماساژ اسپیتمان) نسبت به دادنامه ۷۱۵-۹۳/۱۰/۱۰ صادره از این دادگاه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث نامبرده می باشد.

با عنایت به اینکه دادخواست جلب ثالث در جلسه دادرسی ۹۳/۹/۴ (همزمان) و مقارن با جلسه اول دادرسی در پرونده اصلی تقدیم گردیده و اسامی هیئت مدیره در ذیل دادخواست جلب ثالث تصریح گردیده لذا قرار تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

قاسم توکلی – رمضان نامدار

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *