دادنامه مطالبه وجه بابت خسارت از باب تسبیب

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing
()

دادنامه مطالبه وجه بابت خسارت از باب تسبیب

 

طرح موضوع دادنامه

برای طرح دعوای مطالبه خسارت می بایست شروط طرح دعوا بدوا مورد توجه قرار بگیرد و به طور کل دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تسبیب موضوعات بسیار پیچیده و دارای زوایای بسیار است که در صورت عدم توجه به جزیات موضوع می تواند موجبات رد دعوا را ایجاد نماید به شرحی که در پرونده حاضر مورد رای قرار گرفته است.

ایراد شکلی

بدوا لازم به توضیح است که یکی از اساسی ترین موضوعات طرح دعوا توسط اشخاص حقوقی تفویض اختیار هیات مدیره به مدیر عامل است که در این خصوص دادنامه ای نیز توسط دیوان عدالت اداری صادر گردیده با این موضوع که داشتن حق امضا به معنی حق تعیین وکیل دادگستری نیست هر چند که این دادنامه برای تمام مراجع لازم الاتباع است ولی مشخص نیست چه گونه قاضی محترم از این دادنامه تبعیت ننموده و در رای خود آن را نپذیرفته که جای تاسف دارد.

نکته دوم عدم ذینفعی خواهان محترم در این دعواست چرا که زیان دیده اصلی شخصی است که خواهان مدعی است بر اساس استعمال روغنی که از موکل خریداری شده آسیب دیده پس با این وصف زیان دیده شخص آخر بوده و خواهان نمی تواند ذینفع قلمداد شود که این استدلال نیز مقبول قاضی محترم قرار نگرفته است.

 

دفاع ماهیتی پرونده

برای طرح دادخواست جبران خسارات وارده ناشی از اقدامات اشخاص ثالث، بدوا ورود خسارت و متعاقب آن اگر شخصی ادعای جبران آن خسارت را دارد در مقام اثبات آن می بایست بکوشد و این در حالی است که در پرونده حاضر شرکت خوانده و وکیل محترم ایشان بدون هر گونه ارایه مستندات ورود خسارت و رابطه مستقیم خسارت با شخص زیان دیده به صرف اخذ تامین دلیل دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم نموده اند.

برای دفاع ماهیتی پرونده ایرادات متعددی اعلام شد که هر چند ایرادات مهم تری در اظهارات وجود داشت ولی قاضی محترم در نهایت با قبول دو ایراد مهم رای به نفع موکل مبنی بر قرار عدم استماع دعوا صادر نمود.

ایرادات ارایه شده که موضوع رای نیز قرار گرفته اند عبارتند از عدم احراز ورود خسارت و عدم ارایه مستنداتی دال بر رابطه خواهان با شخص ثالث متضرر نهایی که این دو ایراد منشا صدور قرار عدم استماع دعوا مستند به ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی به نفع موکل گردید.

دادنامه مطالبه وجه بابت خسارت

دادنامه مطالبه وجه بابت خسارت

وکیل پرونده مطالبه خسارت
وکیل پرونده مطالبه خسارت
نمونه رای مطالبه خسارت از باب تسبیب
نمونه رای مطالبه خسارت از باب تسبیب
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دعاوی حقوقی و تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

در صورت مفید بودن لطفا امتیاز دهید.

لطفا برای رای دادن بر روی ستاره ها کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *